Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym instruktorzytanca.pl

Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym instruktorzytanca.pl

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym Instruktorzytańca.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu (portalu) internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.instruktorzytanca.pl (zwanego dalej jako: „Serwis” lub „Portal”) oraz reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników i Odwiedzających.

2.  Każdy Użytkownik i Odwiedzający, który przystępuje do korzystania z Serwisu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności, oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie odpowiednio pod adresami: http://instruktorzytanca.pl/regulamin,http://instruktorzytanca.pl/polityka_prywatnosci,http://instruktorzytanca.pl/cookie .

3.  Serwis jest internetowym portalem o charakterze informacyjno - edukacyjnym, umożliwiającym, z wykorzystaniem sieci Internet, nabywanie dodatkowych umiejętności, przydatnych w procesie podnoszenia sprawności fizyczno-ruchowej oraz propagującym rozwój rekreacyjnej aktywności ruchowej, w szczególności w zakresie rekreacji taneczno – ruchowej.

4.  Niezależnie od działalności wskazanej w ust. 3 powyżej, Usługodawca świadczy dodatkowo, na ustalanych każdorazowo między stronami warunkach, również usługi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

II.  DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:

a)  Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie Usług i produktów oferowanych Serwis jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu.

b)  Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została nadana podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie.

c)  Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie oraz posiada aktywne Konto.

d)  Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (nie będących Użytkownikami).

e)  Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów.

f)  Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Odwiedzających. W szczególności Usługami są Kursy on - line.

g)  Pliki Cookies- niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła.

h)  Kurs on-line - oznacza jeden z kursów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

i)  Usługodawca – Instytut Edukacji, Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, NIP: 8992949963.

j)  AdministratorInstytut Edukacji, Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, NIP: 8992949963.

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.  Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2.  Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie jakiejkolwiek Usługi objętej niniejszym Regulaminem. Usługodawca dołoży należytej staranności celem świadczenia tej usługi w sposób ciągły. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych przez niego, niezbędnych, przerwach technicznych, które wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności za pośrednictwem sieci Internet.

3.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich.

4.  Każdy Użytkownik i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a)  przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b)  przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c)  przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej,

d)  przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

e)  przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu,

oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy.

5.  Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

IV.  KORZYSTANIE Z SERWISU

1.  Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających i Użytkowników jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych Usługach i warunkach ich świadczenia. W razie wątpliwości lub pytań Odwiedzający lub użytkownik może uzyskać informacje pod adresem mailowym kontakt@instruktorzytanca.pl.

2.  Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, ich aktualizacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U.2004 Nr 171 poz. 1800, z późniejszymi zmianami).

4.  W momencie rejestracji następuje utworzenie własnego, unikalnego, Loginu oraz hasła Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przez ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

5.  Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgody z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001 nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Administrator.

6.  Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Administrator zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

7.  Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem.

8.  Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na:

a)  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,

b)  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,

c)  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

9.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji przez Użytkownika.

10.Usługodawca może zawiesić czasowo Konto Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń.

11.Usługodawca może dokonać likwidacji Konta Użytkownika, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, lub Użytkownik skierował do Usługodawcy (na jego dane teleadresowe) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

12.O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika lub jego likwidacji Usługodawca powiadomi Użytkownika za pomocą informacji wysłanej na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, lub na adres wskazany w Koncie.

13.Użytkownik może być właścicielem tylko jednego Konta.

V.  CELE SERWISU I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.  Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom i Odwiedzającym, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Usługi Kursów on-line na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

3.  Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników.

4.  Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Użytkowników oraz Odwiedzających.

5.  Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem wszelkich kosztów jakie Użytkownik ponosi. W przypadku usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp.

6.  Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany przy jej opisie.

7.  Zamawiając Usługę, Użytkownik lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych) potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

8.  Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączona obsługa plików Cookies, przeglądarki: Firefox, Chrome, Internet Explorer min. 9).

9.  Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę:

a) dołączanie do przesyłanych materiałów reklam i dowolne zagospodarowanie treścią obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystywania na stronach Serwisu,

b)  dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści korespondencji przesyłanej w ramach Usługi,

c) zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia,

Usługodawca zapewnia, że wszelkie działania wymienione w punktach „a” i „b” będą podejmowane bez ingerencji w treść profilu Użytkownika, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od treści.

10.Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

11.Cennik Usług znajduje się w zakładce "Zapisy" Serwisu.

12.Opis dostępnych usług znajduje się w zakładce "Zapisy" Serwisu.

13.Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła usług już nabytych.

14. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem:

a) listownie, na adres: Instytut Edukacji, Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, NIP: 8992949963.

b) mailowo – pod adresem kontakt@instruktorzytanca.pl,

c) telefonicznie, pod numerem: +48 58 600 53 60 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

15. Serwis nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206). 

16. W ramach Serwisu Usługodawca może umożliwiać zamieszczanie kursów na platformie oraz ich organizację innym podmiotom do tego uprawnionym.

VI.  REJESTRACJA

1.  W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie.

2.  Rejestracja w Serwisie następuje nie później niż przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne Usługi i polega na wypełnieniu formularza. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do płatnej zawartości Serwisu, w tym do Kursów on-line.

3.  Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do założenia konta, w szczególności:

a)  wybór (pierwszego) Kursu on line

b)  imię,

c)  nazwisko,

d)  adres e-mail (dwukrotnie w celu weryfikacji),

e)  numer telefonu,

f)  ewentualne dane do faktury VAT tj. firma, dane adresowe, NIP,

g)  ewentualny kod promocyjny.

4.  Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe.

5.  Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą.

6.  Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

7.  Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury VAT" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia na daną Usługę.

8.  Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu.

9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII.  KURSY ON - LINE

1.  Kursy on line  stanowią formę samokształcenia umożliwiającą uzyskiwanie i uzupełnianie przez kursantów wiedzy z zakresu objętego programem Kursu on line, w oparciu o program nauczania Kursu on line.

2.  Kursy on - line są Usługą płatną.

3.  Zamówienie Kursu on - line wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Serwis.

4.Użytkownik wybiera Kurs on – line i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem Serwisu w dacie nabycia tej Usługi. W przypadku powstania nadpłaty podlega ona zaliczeniu na poczet przyszłych płatności o ile wpłacający tj. Użytkownik nie zażąda jej zwrotu.

5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Serwis. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej Serwisu, mailowo lub telefonicznie.

6.  Po dokonaniu pierwszej płatności Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy zawierający w szczególności unikalny Login i hasło do Konta Użytkownika.

7.  Opis Kursu on -line  zawiera w szczególności następujące informacje:

a.  nazwę Kursu on - line

b.  opis Kursu on - line,

c.  data rozpoczęcia Kursu - on line,

d.  data zakończenia Kursu - on line,

e.  cenę Kursu - on line,

f.  opis zagadnień poruszanych na Kursie on-line,

g.  wymogi związane z uczestnictwem kursu oraz ewentualne ograniczenia,

h.  sposób prowadzenia i zaliczenia Kursu on-line.

7.  Na Kurs on - line składają się w szczególności tematy podzielone na lekcje – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego Kursu on line.

8.  Do każdej lekcji mogą zostać przypisane materiały w postaci wykładu wraz z nagraniem o określonej długości, a także załącznik lub film – odpowiednio w formatach PDF, mp3, FLV.

9.  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Portal dobrowolnie dąży do stosowania przez Użytkowników w ramach Kursów on-line treści kształcenia i wymiaru godzin w takim zakresie, w jakim stosowane są one dla profesjonalnego sportu tj.:

a.  zajęcia specjalistyczne w danym sporcie (część specjalistyczna)  -150 godzin,

b.  przedmioty podstawowe i kierunkowe (część ogólna) – 100 godzin, w tym

c. przedmioty podstawowe (w szczególności anatomia, fizjologia i biochemia  człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, pierwsza pomoc) – 50 godzin,

d.  przedmioty kierunkowe (w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku) – 50 godzin.

10.  Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego, samodzielnego powtarzania materiału przekazanego mu na Kursie on-line.

11.  Użytkownikowi, który pomyślnie, zgodnie z Regulaminem ukończył i zaliczył Kurs on-line, może zostać wystawiane zaświadczenie o ukończeniu Kursu on-line, certyfikat lub odpowiednia legitymacja..

12.  W celu wystawienia zaświadczenia certyfikatu lub legitymacji o ukończeniu (pomyślnym zaliczeniu)  Kursu on line, Usługodawca może żądać informacji niezbędnych do wydania zaświadczenia, w szczególności sytuacji gdy jest  przewidziane przepisami prawa.

13.  Użytkownikowi, który nie ukończył (nie zaliczył pomyślnie) Kursu on line nie są wystawiane dokumenty potwierdzające ukończenie Kursu on line.

14.  Użytkownik bierze udział w Kursie on line na własne ryzyko. W szczególności w przypadku nagrywania utworu audiowizualnego kursant ponosi wszelkie ryzyka związane z jego tworzeniem. Usługodawca, Administrator i Portal nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, wypadki itp. wynikłe w procesie tworzenia (nagrywania) tego utworu oraz roszczenia osób trzecich wobec kursantów.

15.  Autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiału audiowizualnego wytworzonego przez kursanta należą do twórcy tego materiału. Usługodawca korzysta z tego materiału wyłącznie na potrzeby oceny związanej z zaliczaniem Kursu on line.

VIII.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

1.Serwis ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.).

2.  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

3.  Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@instruktorzytanca.pl. W celu ułatwienia identyfikacji Użytkownika składającego reklamację Portal uprzejmie prosi o składanie reklamacji z adresu poczty elektronicznej, wskazanym w procesie rejestracji Konta użytkownika w Portalu.

4.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania..

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika niezbędne będzie uzyskanie przez Serwis dodatkowych informacji, Użytkownik zostanie poproszony przez Serwis o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Użytkownika będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Użytkownika.

6.  Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w jego Koncie lub przy rejestracji w Serwisie.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny.

8.  Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

9.  Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika lub Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

IX.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w pkt. II. lit. i) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@instruktorzytanca.pl w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3.  W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

4.  Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.  Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Serwis o odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.  Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowyo świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.  Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko do sądu powszechnego, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego,   o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b)  wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

2.  Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

3.  Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury zamawiania kursu, a także przesyłana użytkownikowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Serwis.

2.  Regulamin obowiązuje do chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie instruktorzytanca.pl

3.  Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie instruktorzytanca.pl.

4.  Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że do Usług płatnych rozpoczętych przed zmianą regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu Usługi płatnej.

5.  O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku usług bezpłatnych jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.

6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

7. Usługodawca został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat

Instytut Edukacji
Aleje Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
NIP: 8992949963


e-mail: kontakt@instruktorzytanca.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)


umowy dostawy następujących rzeczy:(*)

umowy o świadczenie następującej usługi:(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Rejestr Instruktorów

Przejdź do naszegu Rejestru Instruktorów Tańca...

Dlaczego my?

Dowiedz się dlaczego warto skończyć nasz kurs On-Line..

Wymagania

Zobacz jakie są wymagania dla kandydatów na Instruktorów...

Przebieg kursu On-Line

Zobacz jak wygląda przebieg kursu na Instruktora...